top of page

Wat is goed wonen en leven?

  • Goed wonen en leven veronderstelt regie houden, identiteit en betekenisvolheid ervaren

 

Goed wonen en leven in het woonzorgcentrum veronderstelt vooreerst dat de bewoner de regie over het eigen leven houdt. Enkel wanneer hij zelf grote en kleine keuzes kan maken kan hij aansluiting blijven vinden bij wie hij is en wil zijn. Het laat hem toe zich te laten zien zoals hij wil gezien worden en betekenisvolle sociale rollen te blijven opnemen. Zelf vorm kunnen geven aan wonen en leven vormt de basis voor een betekenisvol leven.

 

  • De regie houden en voeling houden met de eigen identiteit, kunnen slechts in dialoog met een rijke materiële en sociale leefomgeving

 

Wat heb je eraan als je wel vrij keuzes kan maken als er weinig mogelijk is? Zelf vorm geven aan een betekenisvol leven kan slechts in dialoog met de materiële en sociale leefomgeving. Deze dient voldoende verscheiden en beschikbaar te zijn. Elk van ons is afhankelijk van anderen om met ons leven te doen wat we willen doen. Dit geldt in het bijzonder voor de bewoner van het woonzorgcentrum die ook in het waarmaken van zeer eenvoudige keuzes anderen nodig heeft. Maar het gaat om een dialoog. De omgeving 'voedt' de bewoner, de bewoner heeft een eigen inbreng in de omgeving en is er op zijn manier van betekenis. Deze omgeving is er ontvankelijk voor. 

 

  • (Zelf)zorg maakt deel uit van het wonen en leven

 

Wonen en leven neemt geen pauze tijdens zorgmomenten. Ook tijdens het (ochtend)toilet, de maaltijden en rondom het slapen leven we ten volle. Ook op dat vlak hebben mensen verwachtingen, weet men wat men belangrijk vindt en wat niet.

 

  • We zoeken de zin van het leven niet in loutere zorgactiviteiten

 

Ons wassen, kleden, eten, verplaatsen, naar het toilet gaan, …: deze zelfzorgactiviteiten ervaren we wel als noodzakelijk, maar doorgaans zoeken we er de zin van het leven niet. Ze krijgen wel betekenis omdat ze ingebed zijn in een veel breder levens- en waardenpatroon. Maaltijden zijn momenten om te bouwen aan onze relaties, onze kleding een manier om uit te drukken en in relatie te treden met anderen. 

 

  • Betekenisvolheid houdt nauw verband met de ervaring van verbondenheid

 

Betekenisvolheid of de ervaring dat het geleefde leven zinvol is, komt tot stand wanneer bewoners zich verbonden voelen met zichzelf (het eigen verleden, de eigen waarden, het toekomstperspectief, …) en met anderen. Verbinding met zichzelf en verbinding met anderen versterken elkaar. Werken aan wonen en leven betekent dus ook het creëren van een woon- en leefomgeving die deze verbinding bevordert.

 

  • Mensen met dementie blijven mens. Ook voor hen telt het behoud van regie, identiteit en betekenisvolheid. 

 

Ook mensen met dementie of mensen met cognitieve beperkingen geven invulling aan hun leven. De leefwereld verkleint weliswaar naarmate de cognitieve beperkingen groter zijn of worden, maar het is essentieel dat ook zij zich kunnen blijven verbinden met zichzelf en anderen. Voor wie net het behoud van identiteit onder druk staat, is aandacht hiervoor in het bijzonder van belang. 

bottom of page